Podmienky používania a zásady súkromia

Každá osoba a objekt (ďalej – používateľ) s prístupom na webovú stránku iAnkety.sk (ďalej – iAnkety.sk) alebo s prístupom k akejkoľvek informácii, ktorá sa tu nachádza, súhlasí a zároveň je viazaný nasledujúcimi požiadavkami a podmienkami (dohodou). Táto dohoda je legálnou zmluvou medzi používateľom a iAnkety.sk službami, ktoré zahŕňajú počítačový softvér, mechanizmus ukladania dát, databázy a s tým spojené úpravy, vytlačené materiály a online, alebo elektronickú dokumentáciu. Ak nesúhlasíte s požiadavkami a podmienkami tejto dohody, nie ste oprávnení používať iAnkety.sk.

iAnkety.sk je webová stránka, ktorá svojim používateľom ponúka možnosť zozbierať a spravovať informácie. Zaregistrovaní používatelia zbierajú informácie tak, že si vytvoria dotazník a rozposlaním pozvánok alebo uverejnením odkazu sa dotazník stane dostupným pre tretiu stranu.
Tým, že sa používateľ prihlási na iAnkety.sk, alebo sa zúčastní dotazníka, súhlasí so spravovaním a spracovaním svojich údajov. iAnkety.sk automaticky prijíma a ukladá na svoj server informácie z návštevníkovho prehliadača. Tieto informácie obsahujú IP adresu, cookies a iné dostupné informácie.
Používateľský účet na iAnkety.sk je zabezpečený heslom, aby chránil súkromné dáta a bezpečnosť používateľa. Každý zaregistrovaný používateľ preberá zodpovednosť za to, že nebude zdieľať prístupové dáta s treťou stranou. Používateľ je zodpovedný za zadané informácie, ako aj za všetky ďalšie činnosti zrealizované na jeho účte. Používateľ je zodpovedný za diskrétnosť svojich údajov a prístupového hesla.


Zodpovednosť za obsah informácií

Používateľ iAnkety.sk je sám zodpovedný za všetky informácie, ktoré zadáva na webovú stránku, rozposiela, alebo iným spôsobom sprístupňuje tretej strane.
iAnkety.sk nekontroluje obsah dát, ktoré boli sprístupnené prostredníctvom služieb webovej stránky. iAnkety.sk nezaručuje kvalitu, sledovateľnosť ani celistvosť týchto informácií.
Používaním iAnkety.sk užívateľ súhlasí s tým, že služby nebude používať na:
  • Nahrávanie, zverejnenie, emailovanie, vysielanie, alebo iným spôsobom sprístupnenie obsahu, ktorý je nezákonný, škodlivý, výhražný, urážajúci, obťažujúci, nevhodný, urážlivý, vulgárny, nemravný, hanlivý, útočiaci na súkromie iných, nenávistný, alebo rasovo, etnicky alebo iným spôsobom nežiadúci;
  • Poškodenie menšín akýmkoľvek spôsobom;
  • Vydávanie sa za nejakú osobu alebo objekt, vrátane, ale nie výhradne len za , iAnkety.sk úradníka, alebo uvedenie falošného, alebo iným spôsobom skresleného vzťahu s osobou, alebo objektom;
  • Nahrávanie, zverejnenie, emailovanie, vysielanie, alebo iným spôsobom sprístupnenie obsahu, na zverejnenie ktorého nemá právo, pretože je viazaný zákonom, zmluvou, alebo dôvernými vzťahmi (ako napríklad vnútorné informácie, zákonom chránené a dôverné informácie získané a odhalené ako súčasť pracovných vzťahov alebo utajených zmlúv );
  • Nahrávanie, zverejnenie, emailovanie, vysielanie, alebo iným spôsobom sprístupnenie obsahu, ktorý porušuje nejaké povolenie, obchodnú značku, obchodné tajomstvo, autorské právo, alebo iné vlastnícke práva ("Práva") akejkoľvek strany;
  • Nahrávanie, zverejnenie, emailovanie, vysielanie, alebo iným spôsobom sprístupnenie akejkoľvek nevyžiadanej alebo neoprávnenej reklamy, propagačných materiálov, "reklamných emailov," "spamu," "reťazových listov," "pyramídových hier," alebo akejkoľvek inej formy navádzania;
  • Zasahovanie, alebo prerušovanie Služby, serverov, internetových sietí spojených so Službou, alebo neuposlúchnutie požiadaviek, postupov, zásad a pravidiel internetových sietí spojených so Službou;
  • Úmyselné alebo neúmyselné porušovanie akéhokoľvek platného zákona, či už miestneho, štátneho, národného, alebo medzinárodného.


Zásady súkromia

Zásady súkromia stanovujú, ako používateľ iAnkety.sk spracováva informácie, ktoré sú zozbierané a uložené v iAnkety.sk databáze.
Informácie o používateľskom účte na iAnkety.sk, vytvorené dotazníky a ich výsledky sú výhradným vlastníctvom používateľa. Diskrétnosť údajov je jedným z hlavných operačných princípov iAnkety.sk. iAnkety.sk nesprístupní informácie používateľa tretej strane, okrem prípadov stanovených miestnymi a medzinárodnými zákonmi. iAnkety.sk má právo zatvoriť používateľský účet a prístup k dotazníkom a následne odovzdať informácie používateľa príslušným úradom, ak to zákon vyžaduje, alebo ak je dôvod veriť, že by sa mal začať takýto proces.
Prihlásenie sa na iAnkety.sk služby a účasť na nich je dobrovoľná. Účastníci dotazníka si uvedomujú a sú zodpovední za to, koľko osobných informácií poskytnú. Účastníci dotazníka si uvedomujú, že všetky poskytnuté informácie sú dostupné a používateľ iAnkety.sk ich využije na spracovanie dát.


Ostatné pravidlá

iAnkety.sk má právo prostredníctvom webovej stránky a/alebo emailom informovať svojich používateľov o rôznych témach a novinkách.
iAnkety.sk má právo bez oznámenia meniť a aktualizovať tieto pravidlá.