Podmienky používania a zásady súkromia

Každá osoba a objekt (ďalej – používateľ) s prístupom na webovú stránku iAnkety.sk (ďalej – iAnkety.sk) alebo s prístupom k akejkoľvek informácii, ktorá sa tu nachádza, súhlasí a zároveň je viazaný nasledujúcimi požiadavkami a podmienkami (dohodou). Táto dohoda je legálnou zmluvou medzi používateľom a iAnkety.sk službami, ktoré zahŕňajú počítačový softvér, mechanizmus ukladania dát, databázy a s tým spojené úpravy, vytlačené materiály a online, alebo elektronickú dokumentáciu. Ak nesúhlasíte s požiadavkami a podmienkami tejto dohody, nie ste oprávnení používať iAnkety.sk.

iAnkety.sk je webová stránka, ktorá svojim používateľom ponúka možnosť zozbierať a spravovať informácie. Zaregistrovaní používatelia zbierajú informácie tak, že si vytvoria dotazník a rozposlaním pozvánok alebo uverejnením odkazu sa dotazník stane dostupným pre tretiu stranu.
Tým, že sa používateľ prihlási na iAnkety.sk, alebo sa zúčastní dotazníka, súhlasí so spravovaním a spracovaním svojich údajov. iAnkety.sk automaticky prijíma a ukladá na svoj server informácie z návštevníkovho prehliadača. Tieto informácie obsahujú IP adresu, cookies a iné dostupné informácie.
Používateľský účet na iAnkety.sk je zabezpečený heslom, aby chránil súkromné dáta a bezpečnosť používateľa. Každý zaregistrovaný používateľ preberá zodpovednosť za to, že nebude zdieľať prístupové dáta s treťou stranou. Používateľ je zodpovedný za zadané informácie, ako aj za všetky ďalšie činnosti zrealizované na jeho účte. Používateľ je zodpovedný za diskrétnosť svojich údajov a prístupového hesla.


Zodpovednosť za obsah informácií

Používateľ iAnkety.sk je sám zodpovedný za všetky informácie, ktoré zadáva na webovú stránku, rozposiela, alebo iným spôsobom sprístupňuje tretej strane.
iAnkety.sk nekontroluje obsah dát, ktoré boli sprístupnené prostredníctvom služieb webovej stránky. iAnkety.sk nezaručuje kvalitu, sledovateľnosť ani celistvosť týchto informácií.
Používaním iAnkety.sk užívateľ súhlasí s tým, že služby nebude používať na:
  • Nahrávanie, zverejnenie, emailovanie, vysielanie, alebo iným spôsobom sprístupnenie obsahu, ktorý je nezákonný, škodlivý, výhražný, urážajúci, obťažujúci, nevhodný, urážlivý, vulgárny, nemravný, hanlivý, útočiaci na súkromie iných, nenávistný, alebo rasovo, etnicky alebo iným spôsobom nežiadúci;
  • Poškodenie menšín akýmkoľvek spôsobom;
  • Vydávanie sa za nejakú osobu alebo objekt, vrátane, ale nie výhradne len za , iAnkety.sk úradníka, alebo uvedenie falošného, alebo iným spôsobom skresleného vzťahu s osobou, alebo objektom;
  • Nahrávanie, zverejnenie, emailovanie, vysielanie, alebo iným spôsobom sprístupnenie obsahu, na zverejnenie ktorého nemá právo, pretože je viazaný zákonom, zmluvou, alebo dôvernými vzťahmi (ako napríklad vnútorné informácie, zákonom chránené a dôverné informácie získané a odhalené ako súčasť pracovných vzťahov alebo utajených zmlúv );
  • Nahrávanie, zverejnenie, emailovanie, vysielanie, alebo iným spôsobom sprístupnenie obsahu, ktorý porušuje nejaké povolenie, obchodnú značku, obchodné tajomstvo, autorské právo, alebo iné vlastnícke práva ("Práva") akejkoľvek strany;
  • Nahrávanie, zverejnenie, emailovanie, vysielanie, alebo iným spôsobom sprístupnenie akejkoľvek nevyžiadanej alebo neoprávnenej reklamy, propagačných materiálov, "reklamných emailov," "spamu," "reťazových listov," "pyramídových hier," alebo akejkoľvek inej formy navádzania;
  • Zasahovanie, alebo prerušovanie Služby, serverov, internetových sietí spojených so Službou, alebo neuposlúchnutie požiadaviek, postupov, zásad a pravidiel internetových sietí spojených so Službou;
  • Úmyselné alebo neúmyselné porušovanie akéhokoľvek platného zákona, či už miestneho, štátneho, národného, alebo medzinárodného.


Zásady súkromia

Zásady súkromia stanovujú, ako používateľ iAnkety.sk spracováva informácie, ktoré sú zozbierané a uložené v iAnkety.sk databáze.
Informácie o používateľskom účte na iAnkety.sk, vytvorené dotazníky a ich výsledky sú výhradným vlastníctvom používateľa. Diskrétnosť údajov je jedným z hlavných operačných princípov iAnkety.sk. iAnkety.sk nesprístupní informácie používateľa tretej strane, okrem prípadov stanovených miestnymi a medzinárodnými zákonmi. iAnkety.sk má právo zatvoriť používateľský účet a prístup k dotazníkom a následne odovzdať informácie používateľa príslušným úradom, ak to zákon vyžaduje, alebo ak je dôvod veriť, že by sa mal začať takýto proces.
Prihlásenie sa na iAnkety.sk služby a účasť na nich je dobrovoľná. Účastníci dotazníka si uvedomujú a sú zodpovední za to, koľko osobných informácií poskytnú. Účastníci dotazníka si uvedomujú, že všetky poskytnuté informácie sú dostupné a používateľ iAnkety.sk ich využije na spracovanie dát.


GDPR

This Privacy Policy describes how iAnkety.sk is collecting and using your information in connection with the services offered, further on SERVICES. 

This Privacy Policy is applied when any person visits any portion of the SERVICES. For the purposes of this Privacy Policy, a SUBSCRIBER is a person who creates and distributes online surveys and a RESPONDENT is a person who answers online surveys created by the SUBSCRIBER or the iAnkety.sk.

SERVICES offered by iAnkety.sk is voluntary. You are not required to provide any personal information unless you choose to access features of the SERVICES that require such information. If you do not agree with the terms of this policy, then please do not provide us with personal information and cease using the SERVICES.

By creating a SUBSCRIBER account or by accessing the SERVICES, you expressly consent to the collection and use of your information as described in this Privacy Policy.

You have the right to access, to delete and to restrict the processing of your personal data. Such requests should be sent to iAnkety.sk using the available contact form or email of the SERVICES.

From SUBSCRIBER we collect and store the following information:

* Registration information – name, surname, institution and email address. SUBSCRIBER can view and edit this information in settings.

* Survey information - questions and responses.

* For paid account users we require billing details according to the Law of Accounting.

* Device and application data: iAnkety.sk might collect data from the device the SUBSCRIBER uses to access the SERVICES - IP address, browser type and referral data.

* Information from cookies and plugins: iAnkety.sk uses third party tracking services (Google Analytics) that employ cookies and plugins to collect aggregated and anonymized data about visitors to our websites. This data may include usage and User statistics.


From RESPONDENT we collect and store the following information:
* Responses to surveys. Please note that iAnkety.sk is not responsible for the content of surveys so if you have any questions about a survey you are taking, please contact the SUBSCRIBER directly.

* Registered email, IP address and registration time if RESPONDENT is subscribed to the data base of the iAnkety.sk.

* Device and application data: iAnkety.sk might collect data from the device the SUBSCRIBER uses to access the SERVICES - IP address, browser type and referral data.

* Information from cookies and plugins: iAnkety.sk uses third party tracking services (Google Analytics) that employ cookies and plugins to collect aggregated and anonymized data about visitors to our websites. This data may include usage and User statistics.

The SUBSCRIBER who creates surveys is the Data Controller off all data received as responses, and iAnkety.sk is the Data Processor of such data. 

For the processing of data on behalf of the Data Controller, the Data Processor will follow these obligations:

* To treat the personal data only to carry out the SERVICES.

* To maintain the confidentiality of the personal data within the reasonable limits and according to local legislation to which the Data Processor has access, even after the termination of the contractual relationship.

* To transfer the data of Data Controller to it required destination after receiving written request within 30 days of such request. Data transfer means are set by the Data Processor.

* To delete the data of Data Controller after receiving written request within 30 days of such request.


We use the information we collect from you to perform the SERVICES, to analyse how to improve the SERVICES provided.

We may be sending you information about products, special offers and any other information about the SERVICES by any means, including email.

iAnkety.sk will be sending invites to participate in surveys to the RESPONDENTS that have subscribed to the data base of RESPONDENTS.

We do not sell or disclose SUBSCRIBER survey data or private data to third parties unless specifically requested by the SUBSCRIBER.

iAnkety.sk is based in the EU and complies with the GDPR framework as set forth by the European Union regarding the collection, use, and retention of personal data from EU member countries.

If you are a SUBSCRIBER, we are entitled to use your data in order to fulfil our contractual obligations with you.

In addition, we are entitled by law to use your data for direct marketing purposes, in order to send you by electronic means commercial communications related with iAnkety.sk products or services which are similar to the SERVICES. You are entitled to opt out of receiving any commercial communications.

Cookies can be used to follow your activity throughout the SERVICES. 

9.1 You may cancel your account and you may opt out of receiving any emails from iAnkety.sk at any time by deleting your account in the settings page. Deleting your account will cause all the data in the account to be permanently deleted from our systems within a reasonable time period.

We retain information for active iAnkety.sk accounts as long as it is necessary and relevant for our operations. In addition, we may retain information from closed accounts to comply with the law, prevent fraud, collect any fees owed, resolve disputes, troubleshoot problems, assist with any investigation. 

The information we store about you will be handled in accordance with this policy during the maximum time frame permitted by law. After those time limits, your information will be fully deleted or anonymised.


Ostatné pravidlá

iAnkety.sk má právo prostredníctvom webovej stránky a/alebo emailom informovať svojich používateľov o rôznych témach a novinkách.
iAnkety.sk má právo bez oznámenia meniť a aktualizovať tieto pravidlá.