Anketa pre zamestnancov

Dobrý deň!
Považujeme za dôležité zistiť, aká pracovná atmosféra vládne v našej spoločnosti.
Tento dotazník nám pomôže odhadnúť Váš postoj k práci a pripraviť návrhy pre Vášho priameho nadriadeného. Takýmto spôsobom by sme chceli prispôsobiť pracovné podmienky Vašim potrebám.
Tento dotazník je anonymný.
Zodpovedanie otázok v tomto dotazníku Vám potrvá približne 10 minút.
1. Prosím, pre každú zo zadaných otázok vyberte najvhodnejšiu odpoveď.
 
Áno
Nie
Neviem
Ste spokojný s Vašou pracovnou náplňou?
   
Chceli by ste vo svojej práci prevziať nejaké ďalšie záväzky.
   
Myslíte si, že Vaša pracovná náplň je príliš veľká a mala by sa znížiť?
   
Ste spokojný s Vašou pracovnou dobou a časovým plánom?
   
Máte prístup k všetkým informáciám, ktoré sú nevyhnutné pre úspešné zvládnutie Vašej práce?
   
2. Je počet pracovníkov na Vašom oddelení primeraný pridelenej pracovnej náplni?
3. Vaše návrhy na zlepšenie priebehu práce na Vašom oddelení, alebo v celej spoločnosti:
4. Prosím, pre každú z uvedených otázok vyberte najvhodnejšiu odpoveď:
 
Áno
Skôr áno
Skôr nie
Nie
Rozumiete zreteľne Vašim pracovným povinnostiam?
    
Sú Vaše pracovné povinnosti primerané Vašim vedomostiam a zručnostiam?
    
Zodpovedajú Vaše súčasné pracovné povinnosti Vašej predstave o tom, čo by ste chceli robiť vo svojej ďalšej kariére?
    
Ste spokojný s povahou Vašej súčasnej práce?
    
5. Ktoré z nasledujúcich faktorov Vám spôsobujú stres v práci? (viacero odpovedí je možných)
Iné
6. Ktoré z nasledujúcich výhod uprednostňujete? (viacero odpovedí je možných)
7. Prosím, pre každú z uvedených otázok vyberte najvhodnejšiu odpoveď:
 
Áno
Skôr áno
Skôr nie
Nie
Ste spokojný s Vašim súčasným platom?(plat, bonusy, obdobie platby)
    
Myslíte si, že platová štruktúra vo Vašej spoločnosti je spravodlivá a primeraná?
    
Zodpovedá Váš súčasný plat Vašej úrovni vedomostí a zručností?
    
8. Prosím, pre každú z uvedených otázok vyberte najvhodnejšiu odpoveď:
 
Áno
Nie
Neviem
Zohľadňuje Váš priamy nadriadený Vaše návrhy súvisiace so zlepšením práce?
   
Myslíte si, že Váš priamy nadriadený je kompetentný na vyokonávanie svojej pozície?
   
Dostávate zo strany Vášho priameho nadriadeného potrebnú odbornú pomoc?
   
Povzbudzuje a podporuje Váš nadriadený iniciatívu zo strany zamestnancov?
   
9. Potrebujete nejaké doplňujúce odborné školenia?
10. Ako podľa Vás naša organizácia zabezpečuje všetky domáce, alebo zahraničné školenia potrebné pre Vašu prácu?
 1234567 
Veľmi zle       Veľmi dobre
11. Zúčastnili ste sa nejakého zahraničného školenia počas práce v našej organizácii?
12. Vaše poznámky a návrhy: